Algemene voorwaarden Charged B.V.

 1. Partijen
  1. Charged B.V.: Charged B.V., gevestigd te Ulft aan de Frank Daamenstraat 4 (7071 AW),
   geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82904588, gebruiker van deze algemene
   voorwaarden.
  2. Verdere gegevens van Charged B.V.:
   Website: www.charged.nu
   Email: info@charged.nu
   Telefoonnummer: 085 – 06 08 499
   Btw-identificatienummer: NL862648063B01
  3. De Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Charged B.V.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere
   verbintenisrechtelijke relaties tussen Charged B.V. en De Opdrachtgever.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk
   schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door Charged B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen
   zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan
   wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
   toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
   bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige
   c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 3. Aanbod en overeenkomst
  1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk
   vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door
   Charged B.V. is aangegeven.
  2. De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat uit een
   aannemingssom of regie. In het geval van een aannemingssom geeft Charged B.V. een vast bedrag
   voor het in de offerte omschreven werk. In het geval van regie geeft Charged B.V. een opgave van de
   prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De
   verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld. De prijzen zoals vermeld in
   een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen,
   toeslagen en overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.
  3. Eventueel in het aanbod opgenomen opsomming van de bij de uitvoering van de opdracht door
   Charged B.V. te gebruiken materialen heeft slechts een indicatieve functie. Aan een dergelijke opgave
   kunnen geen rechten worden ontleend. Het staat Charged B.V. vrij om andere, naar het oordeel van
   Charged B.V. vergelijkbare, materialen te gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Indien het geval dat er minderwerk wordt gerekend, dan wordt minderwerk pas in mindering
   gebracht indien er tenminste een besparing is geweest van 10% ten aanzien van het gehele bedrag van
   de offerte.
  5. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht,
   tenzij anders is bepaald.
  6. Alle opgaven door Charged B.V. van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te
   leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s,
   modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan
   in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van
   Charged B.V.
  7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Charged B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van
   de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  8. Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte
   informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Charged B.V. gerechtigd alle meerkosten,
   zoals opslag-, materiaal-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te
   brengen. Ook indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de verantwoordelijkheden /
   werkzaamheden vergroot worden, bijvoorbeeld door Opdrachtgever ingeschakelde derden, is Charged
   B.V. gerechtigd om de opgegeven prijzen in verhouding te verhogen.
  9. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben
   ondertekend, nadat Charged B.V. een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Charged
   B.V., of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
  10. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Charged B.V. ten
   behoeve van de opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Charged B.V. Zij mogen niet aan
   derden ter hand worden gesteld of getoond met bijvoorbeeld het oogmerk een vergelijkbare offerte te
   verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen
   opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Charged B.V.
   gedaan verzoek op kosten van De Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
  11. Aan verstrekte besparingsberekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
  12. Indien een opdracht door meerdere Opdrachtgevers is gegeven, verbinden alle Opdrachtgevers
   zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien Charged B.V. de opdracht met meerdere opdrachtnemers
   aanneemt, is iedere opdrachtnemer verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW
   is uitgesloten.
  13. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werkplaats en/of het bouwterrein
   gevaarlijke stoffen bevat, zoals asbest, of verontreinigd is, is Charged B.V. te allen tijde gerechtigd de
   overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever een bedrag in rekening te brengen voor de reeds
   verrichtte werkzaamheden. Opdrachtgever is bovendien aansprakelijk voor alle gevolgen voor
   werkzaamheden die op zulk een locatie wordt verricht.
  14. Het staat Charged B.V. vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404
   BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 4. Uitvoering door Charged B.V.
  1. Charged B.V. behartigt de belangen van De Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte
   opdracht. Charged B.V. zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
   de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Opdrachtgever erkent dat Charged B.V. bij de
   uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke
   eigenschappen, functies of wensen van De Opdrachtgever zijn vastgelegd in de
   hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Charged B.V. worden uitgevoerd op basis van een
   inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Charged B.V.
   uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende
   bepaaldheid is omschreven. Charged B.V. heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet
   uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid
   van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q.
   het resultaat.
  2. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen
   tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit
   voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer door De Opdrachtgever tussentijds wijzigingen in de
   uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden, brengt Charged B.V. de noodzakelijke aanpassingen
   aan in opdracht van De Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Charged B.V. dit als een
   aanvullende opdracht aan De Opdrachtgever in rekening. Charged B.V. mag de extra kosten voor
   wijziging van de opdracht bij De Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling
   het gevolg is van omstandigheden die aan Charged B.V. zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt
   niet tot reductie van de hoofdsom(men).
  3. Charged B.V. zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren.
   Deze termijn is niet fataal, waardoor De Opdrachtgever Charged B.V. altijd eerst in gebreke dient te
   stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie
   over te kunnen gaan.
  4. De Opdrachtgever erkent dat Charged B.V. alleen op de hoogte is van, en invloed kan uitoefenen
   op, de door haar aangelegde elektra en overige geleverde en aangebrachte zaken. De reeds bestaande
   en/of door derden aangelegde elektra of geleverde of aangebrachte zaken vallen niet onder de
   werkzaamheden of verantwoordelijkheid van Charged B.V.
  5. De (voorlopige) conclusie van Charged B.V., op basis van een inspectie, aangaande de geschiktheid
   van het dak of ander oppervlak voor de werkzaamheden c.q. producten van Charged B.V., kan niet
   worden opgevat als een daartoe strekkende garantie van Charged B.V.
  6. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren en al dan niet te installeren
   goederen gaat op De Opdrachtgever over vanaf het moment dat deze zich in zijn macht bevinden. Dit
   ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  7. Charged B.V. blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen totdat De Opdrachtgever aan al zijn
   verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichting, heeft voldaan. De Opdrachtgever is derhalve niet
   gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pand- of
   hypotheekrecht.
  8. De Opdrachtgever dient, in verband met de effectiviteit van het voorgaande lid, Charged B.V. tijdig
   te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, toetreding van een
   schuldsaneringstraject of wanneer derden beslag dreigen te leggen op de goederen. De Opdrachtgever
   is tevens gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen
   schade en diefstal.
  9. Wanneer De Opdrachtgever in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is
   De Opdrachtgever verplicht op verzoek van Charged B.V. alle benodigde medewerking te leveren,
   waardoor Charged B.V. weer onbezwaard over de (geïnstalleerde) goederen kan beschikken.
  10. Het is De Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Charged B.V. niet toegestaan de
   door Charged B.V. geleverde diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De
   Opdrachtgever vrijwaart, ook in het geval van toestemming, Charged B.V. voor alle aanspraken van
   derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten door Charged B.V. aan De
   Opdrachtgever geleverd en welke De Opdrachtgever aan een derde heeft door geleverd. De
   Opdrachtgever zal de software niet (proberen te) hacken en/of websites opzetten welke zich voordoen
   als onderdeel van Charged B.V. De Opdrachtgever is niet gerechtigd (delen van) de software te
   reproduceren, kopiëren, dupliceren of doorverkopen zonder toestemming van Charged B.V.
  11. Charged B.V. behoudt zich het recht voor alle diensten, zoals servers of software, tijdelijk buiten
   gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen
   van Charged B.V. Charged B.V. zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten
   kantooruren om laten plaatsvinden. Charged B.V. zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer
   tot enige schadevergoeding jegens De Opdrachtgever gehouden zijn.
  12. Charged B.V. spant zich ervoor in de diensten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren en
   gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. Charged B.V. staat echter niet in voor
   de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. Charged B.V. is op geen enkele wijze
   aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van
   de diensten. Charged B.V. verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van
   de diensten. Indien (herstel)werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij een tekortkoming zijdens
   Charged B.V., is Charged B.V. niet gehouden om het misgelopen rendement c.q. besparingen aan De
   Opdrachtgever te vergoeden.
  13. Op een moment na oplevering kan blijken dat de diensten, niet meer worden weergegeven of niet
   meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat
   de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Charged B.V. failliet gaat of de
   gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. De Opdrachtgever zal
   Charged B.V. vrijwaren in dezen.
  14. Charged B.V. zal bij doorlopende diensten geregeld updates uitbrengen in verband met het
   onderhoud aan of het optimaliseren van de diensten. Hiertoe behoeft Charged B.V. geen toestemming
   van De Opdrachtgever. Updates kunnen wijzigingen in de functionaliteiten met zich meebrengen. De
   bepalingen van deze overeenkomst en algemene voorwaarden zijn ook op de nieuwe versie van
   toepassing.
  15. Tenzij anders overeengekomen is De Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het beheer, zoals
   het controleren van instellingen, van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen is De
   Opdrachtgever tevens zelf verantwoordelijk voor de configuratie en de continuïteit van de voor de
   dienstverlening van Charged B.V. benodigde hardware.
 5. Verbintenissen van De Opdrachtgever
  1. De Opdrachtgever stelt Charged B.V. in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De
   Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de
   overeenkomst door Charged B.V. Hieronder wordt onder andere begrepen:
   a) Er zorg voor dragen dat Charged B.V. tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde
   goedkeuringen (zoals vergunningen/toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen
   gegevens;
   b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht
   benodigde energie, water, gas en perslucht. De kosten van elektriciteit, gas, water en perslucht komen
   voor rekening van De Opdrachtgever;
   c) Er zorg voor dragen dat Charged B.V. beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
   en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
   d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de
   opdracht van Charged B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de
   opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
   e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden ter
   plaatse, zodat Charged B.V. dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
   f) Charged B.V. dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen
   betreden. De Opdrachtgever dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn
   ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een
   sleutel.
   g) Geen voorwaarden te stellen aan het betreden van het object en/of de ruimte waaraan of waarin de
   werkzaamheden door Charged B.V. worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent schoeisel en
   overige materialen.
  2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld of overtreden, dient De
   Opdrachtgever Charged B.V. hieromtrent tijdig te informeren. Charged B.V. is gerechtigd de hiermee
   gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Opdrachtgever in
   rekening te brengen.
  3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Charged B.V. niet gehouden de
   schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Opdrachtgever te vergoeden.
  4. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Opdrachtgever de afgesproken en benodigde zaken en
   informatie aan Charged B.V. te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en
   uitvoeringsvoorschriften. Charged B.V. zal deze naar zijn beste weten beoordelen en De
   Opdrachtgever waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Charged B.V. is echter niet
   aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist
   verstrekte zaken en informatie door De Opdrachtgever.
  5. De Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
   a) Onjuistheden in de door De Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
   b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
   c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
  6. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten.
 6. Prijzen en betaling
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten
   partijen de prijzen redelijk en billijk.
  2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel
   binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.
  3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Charged B.V. is het De Opdrachtgever niet
   toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te
   passen.
  4. Indien De Opdrachtgever een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening
   van zijn beroep of bedrijf, dan is Charged B.V. bij overschrijding van de overeengekomen
   betalingstermijn terstond gerechtigd om De Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de
   hoofdsom – inclusief incassokosten – per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de
   buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van
   de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,- exclusief btw.
  5. Alle prijzen zijn gebaseerd/bepaald op ten tijde van de opgave van de prijs of de totstandkoming
   van de overeenkomst geldende factoren, waaronder fiscale lasten, heffingen, grondstof-, energie-,
   brandstof- en materiaalprijzen, invoerrechten, transport-/vrachtkosten en wisselkoersen van of ten
   opzichte van de Euro. Indien zich na sluiting van de overeenkomst, maar voor de levering door
   Charged B.V. wijzigingen van één of meer deze prijsbepalende factoren mochten voordoen (in het
   algemeen of in elk geval gerekend door de vaste/gebruikelijke leverancier van Charged B.V.),
   dusdanig dat dit tot een 10% of meer verhoging van de inkoopprijs van een factor leidt, heeft Charged
   B.V. te allen tijde het recht de overeengekomen prijs gedurende de overeenkomst conform deze
   verhoging aan te passen. Door partijen wordt deze omstandigheid uitdrukkelijk als onvoorzien
   aangemerkt.
 7. Garantie en aansprakelijkheid
  1. Opdrachtgever aanvaardt dat alle goederen/materialen worden verkocht en/of verwerkt met alle
   bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.
   Op al deze goederen wordt slechts garantie verleend voor zover en als zolang de fabrikant
   fabrieksgarantie heeft verleend. Opdrachtgever kan hierover informatie vragen aan
   Charged B.V.
  2. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk,
   doch binnen 48 uur na (op)levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet en er derhalve
   sprake is van een klacht, dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na levering Charged B.V. hieromtrent te
   informeren.
  3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Charged B.V. indien de klacht binnen
   de garantie/verantwoordelijkheid van Charged B.V. valt, de oplevering nog niet heeft plaatsvonden en
   geen exoneratie van toepassing is, de klacht trachten te verhelpen door kosteloos naar redelijkheid het
   geleverde te herstellen ofwel te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies
   uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst
   gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige
   schadevergoeding.
  4. Wanneer Opdrachtgever Charged B.V. omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever
   de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start
   van een volgende fase, Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, Opdrachtgever de
   factuur heeft voldaan, een jaar is verstreken nadat is geleverd of het werk is opgeleverd, vervalt zijn
   recht op enige remedie.
  5. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Charged B.V. aan De Opdrachtgever
   heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en De Opdrachtgever dit werk heeft aanvaard. De
   oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:
   a) 8 dagen zijn verstreken nadat De Opdrachtgever de mededeling heeft ontvangen dat het werk is
   voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft
   geweigerd;
   b) De Opdrachtgever het object waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft
   genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het object dat gedeelte
   als opgeleverd wordt beschouwd, en De Opdrachtgever niet binnen 5 dagen het resultaat heeft
   geweigerd;
   c) Charged B.V. de factuur met de gehele aanneemsom heeft verstuurd en De Opdrachtgever deze
   heeft voldaan.
  6. Indien De Opdrachtgever tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering
   een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en aan Charged
   B.V. is toe te rekenen, dient Charged B.V. binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden
   gesteld het gebrek te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn
   heeft De Opdrachtgever geen recht op enige remedie. De bepalingen, waaronder die omtrent de
   uitvoering door Charged B.V. en verbintenissen van De Opdrachtgever, van deze algemene
   voorwaarden zijn – zoals ook art. 2.1. bepaalt – op dit werk van toepassing.
  7. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van De Opdrachtgever. Er
   kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van
   het geleverde werk.
  8. De Opdrachtgever verliest zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk
   indien hij dit niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Charged
   B.V. heeft gemeld. Op De Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een
   schadebeperkingsplicht.
  9. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een
   nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Charged B.V. leidt, dan zal die
   aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Charged B.V. gesloten
   beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of als de verzekeraar van
   Charged B.V. niet tot uitkering zou overgaan tot de hoogte van het eind-factuurbedrag.
  10. Indien De Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij
   gehouden hierop een beroep te doen en Charged B.V. te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele
   eigen risico.
  11. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke
   aansprakelijkheid van Charged B.V. beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die De
   Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet
   beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van
   contracten, supplementaire kosten.
  12. De Opdrachtgever vrijwaart Charged B.V. voor alle aanspraken van derden terzake van de door
   Charged B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht
   hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.
  13. Charged B.V. verklaart niet in alle facetten van de bouw gespecialiseerd te (kunnen) zijn en
   daardoor is het voor sommige projecten noodzakelijk om onderaannemers in te schakelen. Indien
   Charged B.V. in samenspraak met Opdrachtgever eventuele onderaannemers bepaalt en
   Opdrachtgever zijn uitdrukkelijke akkoord geeft op het inschakelen van deze onderaannemer, zal
   Opdrachtgever, in het geval dat de onderaannemer een tekortkoming in de nakoming van de
   overeenkomst pleegt of anderszins aansprakelijk is en Opdrachtgever hier actie op wilt ondernemen,
   Charged B.V. vrijwaren en tegelijk Charged B.V. sommeren zijn rechten/vordering op de
   onderaannemer aan Opdrachtgever over te dragen en haar kosteloos van de benodigde en bij Charged
   B.V. beschikbare informatie te voorzien om de vorderingen zoveel mogelijk te kunnen staven.
   Opdrachtgever kan in deze situatie derhalve geen zelfstandig beroep op Charged B.V. uitoefenen.
 8. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt
   begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Charged B.V. geen
   invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, oorlog, stakingen, verkeersstoringen,
   niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, grondstoftekorten,
   transportmoeilijkheden, im- en/of exportbeperkingen, brand, verlies of beschadiging bij transport,
   epidemieën, pandemieën, (extreme of bijzondere) weersomstandigheden, leveranciersproblemen, en
   overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Charged B.V. opgeschort. Indien nakoming door
   overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor
   Charged B.V. onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Charged B.V. bevoegd
   de overeenkomst door een mededeling aan De Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst
   geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
   bestaat.
  3. Indien Charged B.V. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
   voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij
   aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
  4. Indien De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
   aanvraagt, wordt toegelaten tot een schuldsaneringstraject, dan wel indien ten laste van hem door een
   derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen
   zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Charged B.V. gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te
   schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
  5. Wanneer De Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een verplichting en Charged B.V.
   hem daartoe reeds heeft aangemaand en daarbij een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te
   komen, heeft Charged B.V. het recht om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te
   schorsen.
  6. Voorzieningen, die Charged B.V. ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk
   verrekend. Schade die Charged B.V. ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem door De
   Opdrachtgever te worden vergoed. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt
   deze niet voor rekening van Charged B.V. In het geval van een schorsing is Charged B.V. gerechtigd
   direct een evenredig deel van het reeds verrichte werk te factureren.
  7. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Charged B.V. bevoegd het werk in
   onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval is Charged B.V. gerechtigd om 10% van de waarde van
   het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen.
 9. Intellectueel eigendomsrechten
  1. Charged B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
   Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
  2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en
   goederen van Charged B.V. zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Charged B.V. of van
   derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet
   commercieel gebruikt worden.
 10. Wijzigingen van de algemene voorwaarden
  In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Charged B.V. zich
  het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten
  aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
  bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
  doorgevoerd. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren,
  dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk
  kenbaar te hebben gemaakt.
 11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Charged B.V. is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde
   partij over te dragen. De Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over
   te dragen met schriftelijke toestemming van Charged B.V.
  2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van
   toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend
   uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
  3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut
   bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Charged B.V. haar hoofdvestiging heeft. In
   het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de
   exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Charged B.V. haar
   hoofdvestiging heeft.
 12. Herroepingsrecht
  1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt
   voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de
   fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
  2. De Opdrachtgever heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave
   van redenen de overeenkomst te herroepen. De Opdrachtgever heeft echter geen recht van herroeping
   indien de levering van volgens specificaties van De Opdrachtgever vervaardigde zaken, die niet
   geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van
   De Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Opdrachtgever of een door De
   Opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor
   overeenkomsten waarbij De Opdrachtgever in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die
   afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Opdrachtgever of een door De Opdrachtgever
   aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Opdrachtgever Charged B.V., via een
   ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de
   beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Opdrachtgever kan hiervoor gebruikmaken van het
   bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels de
   volgende link: www.charged.nu/herroeping te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
  5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening
   van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  6. Als De Opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt De Opdrachtgever alle betalingen die
   De Opdrachtgever tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van
   eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Opdrachtgever voor een andere wijze van
   levering dan de door Charged B.V. geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder
   geval niet later dan 14 dagen nadat Charged B.V. op de hoogte is gesteld van de beslissing om de
   overeenkomst te herroepen, van Charged B.V. terug. Charged B.V. betaalt De Opdrachtgever terug
   met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Opdrachtgever de oorspronkelijke transactie heeft
   verricht, tenzij De Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De
   Opdrachtgever voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Charged B.V. is
   gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Opdrachtgever
   heeft aangetoond dat De Opdrachtgever de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
   eerst valt. De Opdrachtgever dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen
   na de dag waarop De Opdrachtgever het besluit de overeenkomst te herroepen aan Charged B.V. heeft
   medegedeeld, aan Charged B.V. terug te zenden of te overhandigen. De Opdrachtgever is op tijd als
   De Opdrachtgever de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe
   kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Opdrachtgever. De
   Opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
   van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de
   werking van de goederen vast te stellen.
  7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Opdrachtgever te vergemakkelijken
   stelt Charged B.V. het hieronder vermelde formulier aan De Opdrachtgever ter beschikking. De
   Opdrachtgever kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

Aan Charged B.V.
Frank Daamenstraat 4
7071 AW
Ulft
Nederland

info@charged.nu
www.charged.nu

Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*)


© Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies
www.bleijerveldjuridischadvies.nl